این نمودار در اوج تردد وسایل نقلیه ومردم در ساعات صبح در شهر لندن تهیه شده است .

uk biking