این سیتم در سال 2008 با 40 ایستگاه دوچرخه افتتاح شد . که هم اکنون دارای 120 ایستگاه با 1400 دوچرخه می باشد که تا آخر سال 2011 این رقم به 250 ایستگاه با حدود 5000 دوچرخه خواهد رسید .

http://en.wikipedia.org/wiki/BikeMi : منبعmilan