در شهر های بزرگ مهم ترین عوامل ایجاد کننده آلودگی هوا استفاده بیش از حد از اتومبیل و به ویژه اتومبیل های شخصی است لذا به نظر می رسد راه حل این مشکل به دست ساکنین این شهرهاست که می تواند کمتر استفاده کردن از اتومبیل باشد ولی برای حمل ونقل داخل شهری باید غیر از راه   حل های موجود از روش های دیگری نیز استفاده کرد ،برای مثال در بسیاری از شهرهای دنیا استفاده از دوچرخه در مسیر های داخل شهری رواج دارد و اگر مسئولین شهری توجهی به زیر ساختهای شهری و ساختن مسیر های مناسب کنند و از سوی دیگر مردم از مزایای استفاده از دوچرخه در مسیر های شهری آگاهی پیدا کنند ، شاید بتوانیم روزی در تهران و شهرهای بزرگ دیگر کشورمان شاهد رواج بیشتر دوچرخه سواری و همگانی شدن آن باشیم .