در حال حاضرتعداد 500 دستگاه دوچرخه توسط سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداری شيراز خريداری شده تا در اختيار شهروندان شيرازی قرار گيرد . در راستای ایجاد تسهیلات برای شهروندانی که از دوچرخه بمنظور حمل و نقل استفاده می کنند و رفع مشکل پارک دوچرخه ۹۰۰ مورد چرخ بند به عنوان پارکینگ تهیه شده است که در سطح مناطق ۹گانه شهرداری شيراز نصب خواهد شد. عمده ترین محل نصب این پارکینگ ها مقابل مراکز اداری، تجاری، تفریحی و به طور کلی نقاطی بوده که تراکم بالای جمعیت در آنجا وجود دارد.

 

 

 

مکان های مجهز به آژانس دوچرخه در شيراز

 

سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداری شيراز به عنوان متولی اين سيستم حمل و نقل در شيراز اقدام به داير نمودن آژانس دوچرخه در نقاط ذيل نموده است .

 

 


رديف                                              نام آژانس                                               آدرس


1                                   آژانس دوچرخه پارکينگ هدايت                    خ هدايت – پارکينگ طبقاتی هدايت


2                                  آژانس دوچرخه شهرداری مرکزی                     ميدان شهداء – شهرداری مرکزی


3                                  آژانس دوچرخه سازمان ترافيک              قدوسی غربی – سازمان حمل و نقل و ترافيک


4                              آژانس دوچرخه شهرداری منطقه هفت                     شهرداری منطقه هفت


 

 

 

همچنين در آينده آژانس دوچرخه در مکان های ذيل افتتاح خواهند شد :

 


رديف                                               نام آژانس                                                آدرس


1                                            آژانس دوچرخه پایانه نمازی                                پایانه نمازی


2                                        آژانس دوچرخه شهرداری منطقه نه                        شهرک میانرود


3                                       آژانس دوچرخه شهرداری منطقه پنج                    شهرداری منطقه پنج

 

http://www.eshiraz.ir/traffic/fa/bike,p881127p1