هدف سفر

آمريکا

آلمان

انگلستان

هلند

دانمارک

کاري يا آموزشي

11

28

30

32

35

خريد

5

20

10

22

25

تفريح

75

38

35

27

10

نکات جالب توجه اينکه:

هلند، دانمارك و آلمان که جزء كشورهاي موفق در جهت ارتقاي دوچرخه‌سواري در سفرهاي روزانه بحساب مي‌آيند، جزء كشورهاي ثروتمند به‌شمار مي‌آيند، لذا تمايل به دوچرخه‌سواري در اين كشورها به دليل فقر و ناتواني مالي نمي‌باشد.

علاوه بر آن، سطح مالكيت وسيله‌نقليه در اين كشورها خصوصاً آلمان در بين بيشتر كشورهاي جهان زياد مي‌باشد. اگرچه در آلمان سطح مالكيت وسيله‌نقليه بيشتر از انگلستان است؛ اما سهم سفرهاي دوچرخه در آلمان تقريباً 10 برابر انگلستان است. واضح است كه سطح بالاي مالكيت وسيله‌نقليه مانعي براي دوچرخه‌سواري به‌شمار نمي‌آيد.

 

در شكل ذيل مالكيت وسيله‌نقليه به ازاي هر هزار نفر در بين سال‌هاي 1970 تا 2005 نشان داده شده است. چنانچه مشاهده مي‌گردد:

مالكيت وسيله‌نقليه در هلند، آلمان و دانمارك در بين سال‌هاي مذكور افزايش يافته است اما همچنان از ايالات متحده آمريكا كمتر است.

 

 

توسعه و تشويق دوچرخه‌سواري تنها از طريق طراحي و احداث تسهيلات مورد نياز ميسر نمي‌شود، بلكه مستلزم يك برنامه‌ريزي منطقي در راستاي حصول اهداف و مقاصد مربوطه است.

معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران

شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران