براساس مطالعات انجام شده در شهر تهران حدود 15 ميليون سفر سواره در طول شبانه‌روز انجام مي‌شود، كه كمتر از 4/0 درصد از اين سفرها با دوچرخه و 36 درصد با وسيله‌نقليه شخصي (سواري و وانت مسافري) صورت مي‌گيرد.

با توجه به اينكه بيش از نيمي از سفرهاي شهري تهران در فواصل مطلوب دوچرخه‌سواري قرار دارد، مي‌توان با تأمين تسهيلات دوچرخه‌سواري مناسب سهم دوچرخه را افزايش و مشكلات حمل‌ونقل شهري از قبيل تراكم ترافيك، حمل‌ونقل عمومي، آلودگي هوا و غيره را به مقدار قابل توجهي كاهش داد.

معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران

شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران