(سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران – 1374)

در قسمت اول مطالعات انجام شده محدوده‌ پارك لاله و مستحدثات اطراف آن را مورد توجه قرار داده است. مرحله دوم  مسيري براي اتصال دانشگاه تهران به کوي دانشگاه با عبور از  بلوار كشاورز و خيابان كارگر طراحي و اجرا شده بود.

معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران

شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران