سیستم های اطلاع رسانی سفر

استفاده از تلفن راهنما مثال :(511 telephone number)

استفاده از وب سایت راهنما مثال: www.sacregion511.org

45 درصد از مسافرین بر اساس اطلاعات سفری که دریافت می نمایند برنامه ریزی سفر خود را تنظیم می نمایند. (سانفرانسیسکو)

نمونه هایی از ارتباط ITS برای اطلاع رسانی


نمونه هایی از ارتباط ITS برای استفاده از ابزارهای ایستا در کمک به برنامه ریزی حمل و نقل و اطلاع رسانی

تکنولوژی قادر به کمک به بهبود جریان ترافیک از طریق فراهم سازی اطلاعات real-time در مراکز چند نمایی  (multimodal) حمل و نقل می باشد و می تواند تکنولوژی ها را برای بهبود حرکت برای حمل و نقل غیر موتوری بکار گیرد.

نمونه هایی از ارتباط ITS برای اطلاع رسانی

تکنولوژی برای مرکز تلفن راهنما اطلاعاتی را به صورت real-time در خصوص مکان های حوادث، زمانهای سفر، کریدورهای با ترافیک انبوه و اطلاعات وسایل نقلیه عمومی و غیر عمومی فراهم می سازد تا عابرین پیاده نیز قادر به برنامه ریزی سفر مناسب خود با شند.

شماتیکی از محل عبور عابر پیاده

شناسگرهای میکرو ویو و مادون قرمز


هر دو این تجهیزات، ابزاری برای شناسایی خودکار وجود عابرین پیاده در محدوده های مسیر عابر پیاده  می باشند.

شناسگر میکرو ویو همچنین ممکن است برای شناسایی افراد پیاده در هنگام حرکت در یک محدوده

خط کشی شده در عرض خیابان بکار رود.