شرايط ساخت پياده رو با سطح آجري و زير ساخت آسفالت


شرايط ساخت پياده رو بتني استاندارد


شرايط ساخت درزهاي انبساطي در پياده روهاي بتني


قسمتهايي از تدريس دوره طراحي شهر براي پياده دوچرخه و معلولين