به پیوست فایل pdf کنفرانس های بین المللی حمل و نقل ارائه می گردد.

 

منبع:

http://ictte.ir/images/tcw.pdf