تمامی کارکنان مسکن و شهرسازی چهارمحال و بختیاری صاحب دوچرخه شدند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، مدیرکل مسکن و شهرسازی چهار محال و بختیاری امروز در مراسم تحویل این دو چرخه ها گفت: از این پس تمامی کارکنان مسکن و شهرسازی استان با دوچرخه به سرکار می‌آیند و از خودورهای خود استفاده نمی‌کنند.

آقای ابراهیمی افزود: استفاده از دوچرخه برای سرکار آمدان این کارکنان به اداره الزامی شده است.

سازمان مسکن و شهرسازی به منظور ترویج فرهنگ ورزش به ویژه دوچرخه سواری و کاهش ترافیک شهر و آلودگی و سلامتی کارکنان این نهاد 107 دوچرخه رایگان در اختیار کارکنان خود قرار داد.

هزینه خرید این دوچرخه‌ها به مبلغ 350 میلیون ریال را سازمان مسکن و شهرسازی استان به همراه اداره کل تربیت بدنی چهارمحال و بختیاری تامین کردند.

وی گفت : تعدادی دوچرخه دیگر هم برای بانوان کارمند این سازمان در محل پیست دوچرخه سواری استان قرار داده شد و بانوان شاغل هم می‌توانند از این دو چرخه ها استفاده کنند.