چرا شبیه سازی

سختی

پیچیدگی

غیر خطی

اثرات غیر قطعی

ناپایداری

فرآیند شبیه سازی

تشریح جزئی مسأله

سؤالات چه می شود اگر؟

بهینه سازی

مقایسه سیستم های مختلف (نقطه قوت شبیه سازی)

کنترل تجربی

مؤلفه های سیستم شبیه سازی

کار Job, Entity

صفت خاصیت Attributes

فعالیت Activity

حالت State

واقعه Event

برخی اصطلاحات فنی در شبیه سازی

Warm up Period

Replication

Arrival type

Verification

Calibration

validation

State variable

Server

چالش های شبیه سازی جریان عابر پیاده در تسهیلات

جمع آوری اطلاعات

ساخت مدل ها

اعتبار سنجی مدل ها

 

مطالبي از دروس دوره استفاده از شبیه سازی در تحلیل تسهیلات پیاده روی