استراتژی:

ارتقاء استفاده از دوچرخه در حالیکه همزمان، ایمنی، جاذبه و درخواست استفاده از دوچرخه افزایش یابد.

این استراتژی در قالب 5 هدف بلند مدت و کوتاه مدت، اجرایی شده بود

قسمتهايي از تدريس : دكتر عباسي دوره طراحي شهر برای پیاده و دوچرخه و معلولین