ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور به ریاست سردار رویانیان در نظر دارد جهت همسان سازی اجرایی سیستم دوچرخه شهری یکی از شهرهای کشور را بعنوان شهر نمونه دوچرخه برای پیاده سازی سیستم دوچرخه شهری با استانداردهای لازم انتخاب نماید و منابع مالی و علمی خود را بدان تخصیص دهد، بدیهی است این کار با انجام بررسی های کارشناسانه در راستای انتخاب درست این موضوع در اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری انجام و به اجراء گذاشته خواهد شد .

این شهر جهت انتخاب باید ویژگی های زیر را دارا باشد:

–        شهر از لحاظ آب و هوایی و توپوگرافی شرایط لازم برای دوچرخه سواری شهری را دارا باشد.

–        فرهنگ دوچرخه سواری در گذشته و حال  شهروندان وجود داشته باشد.

–        عرض معابر در خیابانهای شریانی جهت اجرای مسیر ویژه دوچرخه وجود داشته باشد.

–        مقامات شهری دیدگاههای مثبتی از لحاظ اجرائی شدن این موضوع در آن شهر را داشته باشند.

 

 

منبع: دبیرخانه کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری