آیین نامه جهانی مبارزه با دوپینگ – استاندارد 2011 که توسط ستاد مبازه با دوپینگ ترجمه شده است در فایل زیر قابل مشاهده است.

از نکات جالب این لیست ممنوع بودن بعضی داروهای ساده! رایج در کشورمان است.

http://www.cfi.ir/www/pdf/doping2011.pdf

 

 

منبع: فدراسیون دوچرخه سواری