در سال های اخیر برنامه های عمومی جهت گسترش دوچرخه سواری و تشویق به آن در شهر بولدر آمریکا و بر نامه مسیر های دوچرخه به مدرسه جرقه خورد , که این برنامه 620 درصد از روز شروع رشد داشته است بطوریکه در یکی از مدرسه ها گزازش شده که 75 درصد از دانش آموزان با دوچرخه یا پیاده به مدرسه میروند .. بیش از 4000 نفر از مردم بولدر در بر نامه رفتن به کار با دوچرخه شرکت می کنند .

: منبع http://www.virgin-vacations.com/11-most-bike-friendly-cities.aspx