این دوچرخه جهت سفر بر روی آب وخشکی طراحی شده است .

: منبع http://gbo.nl/work/portfolio/di-cycle/index_en.html

water bike