. دوچرخه سواری در جاده های انگلیس 12 درصد در 10 سال اخیر افزایش داشته است .

. جاهای مسطح نسبت به سایر جاده ها بیشترین افزایش را داشته .

. لندن بیشترین ترقی را به خود دیده با 110 درصد افزایش از سال 2002

. انگلیس هزینه زیادی برای دوچرخه سواری میکند .

. دوچرخه سواری یک فعالیت متنوع با شرکت کنندگانی از همه گروه های اجتماعی است . اما میزان دوچرخه سواری بین مردان حرفه ای جوان بیشتر است .

با توجه به تحقیقات حمل ونقل ملی : نسبت مردمی که هرگز در طی سال دوچرخه سواری نمی کردند از 71 درصد جمعیت به 68 درصد رسیده .

 

 

Source : http://www.Cycling Stats in UK _ Cycling UK.htm