تصاویر زیر متعلق به “سیستم عبور دوچرخه” شیکاگو است که راهکاری  به منظور ساگار نمودن بیشتر متروی این شهر برای دوچرخه ارایه کرده است. دوچرخه رانان می توانند به سهولت در نقاط محتلف مترو حرکت کنند. ایده کلی این طرح نشان می دهد که این سیستم از فلزات بازیافتی، طلق هایی در اطراف (با نام تجاری Plexi Glass  ) و  مکان ارایه بلیت ساخته شده است.

Bike Metro

Bike Metro

Bike Metro

منبع : www.ttic.ir