استفان مخترع این دوچرخه زیر آبی به نام scubster است ،او معتقد است روزی می رسد دوچرخه سواری باscubster جزو مسابقات المپیک خواهد شد

منبع : iranpaya