یك ورزشكار بايد اطلاعات مربوط به دسترسي يا محل حضور خود را حتي در مواقعي كه به دليل مصدوميت و يا بيماري در حال رقابت نیست، ارائه کند تا ماموران مبارزه با دوپينگ در هر زمان و مكاني قادر به تعيين موقعيت و محل حضور وي باشند.

مراحل انجام آزمايش كنترل دوپينگ

1-انتخاب ورزشكار:
ورزشكار برای انجام آزمایشات دوپینگ انتخاب شده و توسط مقامات رسمی از این انتخاب مطلع می شود. ورزشكار بايد توجه داشته باشد كه ممكن است توسط افسر كنترل دوپينگ (DCO) و ناظر يا مأمور (CHAPERONE) سازمان هاي مبارزه با دوپينگ مسئول براي انجام تست دوپينگ انتخاب شده باشد و از قبل هيچ اطلاعي به وي داده نشده باشد .

2-احضار يا ابلاغ:
يك افسر كنترل دوپينگ (DCO) و يا ناظر ((Chaperone ورزشكار را از انتخاب وي براي انجام آزمايش دوپينگ مطلع نموده و از وي می خواهند که رسید فرم ابلاغي كنترل دوپينگ را امضاء کند و موافقت خود را برای انجام آزمایش اعلام نماید. افسر كنترل دوپينگ يا ناظر، ورزشكار را از وظايف، مسئوليت ها و حقوق وي در هنگام انجام آزمايش دوپينگ از جمله حق داشتن يك نفر نماينده جهت همراهي ورزشكار در پايگاه كنترل دوپينگ آگاه خواهند کرد. ورزشكار بايد بعد از ابلاغ تا اتمام نمونه گيري در معرض ديد افسر كنترل دوپينگ يا ناظر نمونه گيري باقي بماند .

3-مراجعه به پايگاه كنترل دوپينگ:
ورزشكار بايد بلافاصله حضور خود را به ايستگاه كنترل دوپينگ گزارش دهد و نبايد قبل از ورود به ايستگاه نسبت به تخليه و جمع آوري نمونه خود اقدام کند. همچنين براي ورزشكار يك ناظر در نظر گرفته مي شود كه در صورت تاخير در مراجعه به ايستگاه كنترل دوپينگ به يكي از دلايل زير، ورزشكار را همراهي کند:

-شركت در مراسم پيروزي
-شركت دريك مصاحبه مطبوعاتي
-شركت در مسابقات بيشتر
-سرد كردن ( كه مي تواند دوش گرفتن را هم شامل گردد)
-گرفتن درمان هاي پزشكي
-معلوم كردن نماينده و يا مترجم به منظور همراهي
-گرفتن كارت شناسايي عكس دار
-اتمام يك جلسه تمريني ( صرفا براي تست هاي دوپينگ خارج از مسابقه)
-ساير موارد فوق العاده
4
– انتخاب يك ظرف جمع آوري نمونه:
به محض رسيدن به ايستگاه كنترل دوپينگ فرآيند و پروسه نمونه گيري براي ورزشكار شرح داده خواهد شد و حق انتخاب يك ظرف جمع آوري نمونه (VESSEL) سالم و دربسته از بين تعدادي ظرف سالم و كاملا در بسته به وي داده خواهد شد .

5- جمع آوري حجم مناسب نمونه:
در مدت زمان آماده كردن نمونه بايد لباس هاي خود را به مقدار لازم و كافي درآوريد تا افسر كنترل دوپينگ (DCO) به راحتي بتواند خروج ادرار از بدن شما را مشاهده کند. اگر حجم نمونه ادرار نا كافي (كمتر از 90 ميلي ليتر) باشد، بايد درب بطري حاوي نمونه را بسته و از ورزشكار درخواست شود كه ما بقي نمونه ادراري بطري را تا رسيدن به حجم مورد نياز جمع آوري کند .

6- انتخاب كيت جمع آوري نمونه:
به ورزشكار حق انتخاب يك كيت سالم و دربسته نمونه گيري مشتمل بر بطري هاي شيشه اي AوB به منظور تقسيم نمونه ادراري داده مي شود. ورزشكار بايد شخصأ مسئوليت نگهداري و كنترل اين بطري ها را تا هنگامي كه درب آنها را بسته و پلمب مي کند به عهده بگيريد و عدم نشتي آنها را چك نمايد .

7- تقسيم نمونه:
از ورزشكار درخواست مي شود درب بطري هاي B, A را شخصأ باز نموده و به ترتيب ابتدا با دقت حجم مناسب درخواستي را در بطري B و سپس حجم مورد نظر باقيمانده را در بطري A بريزد و مقدار بسيار كمي از ادرار را در ظرف جمع آوري نمونه باقي بگذارد تا افسر كنترل دوپينگ (DCO) بتواند وزن مخصوص آن را اندازه گيري نمايد.

8- بستن و پلمپ نمودن درب نمونه ها:
ورزشكار بايد درب نمونه AوB را بلافاصله بعد از پر نمودن حجم مناسب نمونه ادراري خود بسته و به خوبي پلمپ نمايد.

9-اندازه گيري و كنترل وزن مخصوص نمونه:
افسركنترل دوپينگ (DCO) وزن مخصوص نمونه ادرار را چك خواهد نمود تا داراي وزن مخصوص مناسب آناليز باشد. اگر نمونه ادراري ورزشكار خيلي رقيق باشد و داراي وزن مخصوص پايين تر از محدوده طبيعي باشد از ورزشكار درخواست مي گردد تا نمونه اضافه ديگري جمع آوري نمايد تا با وزن مخصوص مورد نياز مطابقت نمايد. به منظور تسريع در آماده كردن نمونه پيشنهاد مي گردد كه مثانه را كاملا تخليه نموده و از نوشيدن بيش از اندازه مايعات پرهيز شود.

10- تكميل فرم كنترل دوپينگ:
افسر كنترل دوپينگ (DCO) شماره كد بطري هاي AوB را روي فرم كنترل دوپينگ ثبت خواهد نمود و ورزشكار بايد شماره ثبت شده را چك نمايد كه صحيح وارد فرم شده باشد. همچنين از ورزشكار درخواست مي گردد كه داروها، تركيبات و مكمل هاي مصرفي خود درماه گذشته را گزارش نمايد .

11- تائيد مراحل و دريافت نسخه ورزشكار:
از ورزشكار در خواست مي شود كه مشخصات و اطلاعات دسترسي شخصي خود را روي فرم كنترل دوپينگ بنويسيد و بعد از كنترل و تائيد كليه موارد نوشته شده بر روي فرم، آنرا امضاء نمايد و يك كپي از فرم تكميلي را دريافت کند.


نویسنده: دکتر افسانه گلشن راز-مسئول کمیته پیشگیری و آموزش ستاد ملی مبارزه با دوپینگ(نادو)