در ذیل 4 سناریو ممکن برای یکپارچه سازی دوچرخه با حمل و نقل همگانی ارائه شده است.

که به ترتیب عبارتند از:

1- دوچرخه- حمل و نقل همگانی- پیاده

2- پیاده – حمل و نقل همگانی – دوچرخه

3- دوچرخه – دوچرخه بر روی حمل ونقل همگانی – ادامه توسط دوچرخه :

می تواند با دوچرخه شخصی یا دوچرخه اشتراکی انجام پذیرد.

4- دوچرخه – حمل و نقل همگانی – دوچرخه :

که در این روش از ایستگاه های دوچرخه همگانی در مراکز جمعیتی و ایستگاه های حمل و نقل همگانی در نظر گرفته می شود.

تصویر1. چهار سناریو ممکن برای دوچرخه و حمل و نقل همگانی

 

ترجمه و برداشت آزاد: احسان روحی

منبع: TRB 2011 Articles

The much anticipated marriage of cycling and transit: But how will it work?

Julie Bachand-Marleau

Jacob Larsen

Ahmed M. El-Geneidy