در ذیل آمار دوچرخه سواری روزانه در پرتلند آمریکا از سال 1992 ارائه شده است.

 

 

منبع:

http://www.streetsblog.org/2007/09/28/portland-sees-explosive-growth-in-bike-commuting/