افزایش گردش مالی در صنعت دوچرخه نتیجه مستقیمی است از اهمیت رشد دوچرخه الکترونیکی . در 2010 تعداد 200000 دوچرخه الکترونیکی در آلمان فروخته شده که 50000 بیشتر از سال 2009 است . به طورجاری 5 درصد از کل دوچرخه های فروخته شده درآلمان الکترونیکی هستند . این رقم در سال 2018 به 10 تا 15 درصد رشد پیدا خواهد کرد با برآمد تعداد 400000 تا 600000 هزار به طور سالیانه .