این دوچرخه توسط کوین اسکات انگلیسی طراحی شده است که میتواند به دور تیرچراغ پیچیده شود .

Flexible Bike