این وسیله وقتی که  دوچرخه سوار سریعتر رکاب بزند به طور آهسنه از حالت سه چرخه به دوچرخه تبدیل میشود, وبا کند شدن سرعت رکاب دوباره به حالت سه چرخه تبدیل میشود .

اسکات شیم طراح این طرح امیدوار است که این طرح بتواند به بچه ها کمک کند تا مهارت دوچرخه سواری وجرات پدال زدن توسط خودشان را بدست آورند .

http://www.msnbc.msn.com/id/7683127/ns/technology_and_science-tech_and_gadgets

جمع آوری و تهیه مطالب : ره آسا دیاموند