وضعيت استحكام

شرح

بتن مقاوم

زياد

اين سطوح در برابر آب شدن يخها و پاشيدن نمك بسيار مقاوم مي باشند.

سنگ

زياد

سنگها در برابر ترك خوردگي و پاشيدن نمك مقاوم هستند.

بتن منقوش

كم

پاشيدن نمك باعث خوردگي مي شود. زدن سيلر بر روي سطح آنرا مقامتر مي نمايد.

آجرهای رس

متوسط

پاشيدن نمك باعث از بين رفتن آن مي شود.

بتن معمولي

پايين

در هنگام آب شدن يخ ترك خورده و نمك آنرا از بين مي برد.

آسفالت

پايين

در هنگام آب شدن يخ ترك خورده و نمك آنرا از بين مي برد.

سنگ ريزه و شن

زياد

در برابر ترك خوردگي و پاشيدن نمك مقاوم هستند.