طرح جامع دوچرخه شهر تهران در 9بخش تهيه گرديده است :

در بخش اول به اهميت و جايگاه سيستم حمل‌ونقل غيرموتوري و مزاياي آن پرداخته شده است و لزوم توجه به مساله دوچرخه به عنوان يک مد حمل ونقلي تبيين گرديده است.

در بخش دوم چشم‌انداز، اهداف و راهبردهاي طرح جامع حمل‌ونقل غيرموتوري شهر تهران آورده شده است. براين اساس چشم‌انداز كلي طرح جامع حمل‌ونقل غيرموتوري شهر تهران به اين صورت تعريف گرديده است:

”طرح جامع حمل‌ونقل غيرموتوري به دنبال آن است تا با افزايش سهم حمل‌ونقل غيرموتوري به همراه ايجاد فضايي مناسب و ايمن براي كاربران حمل‌ونقل غيرموتوري موجب افزايش رفاه و آسايش ساكنين شهر تهران گردد.“

در بخش سوم به بررسي تاريخچه حمل‌ونقل غيرموتوري پرداخته شده است و در بخش‌هاي چهارم و پنجم وضعيت موجود حمل‌ونقل غيرموتوري شهر تهران و طرح‌هاي انجام شده در بيان گرديده  است. در بخش ششم نيز طرح‌هاي جامع دوچرخه شهرهاي بزرگ دنيا مورد بررسي قرار گرفته است.

بخش‌هاي هفتم، هشتم و نهم شامل مطالعات عرضه ، تقاضا و تخصيص شبكه مورد نظر است كه از نتايج آن در اين مطالعه استفاده شده است.

تهيه كننده : مهندس خشائي پور
فرستنده : سيد مصطفي حسيني