قوانين عمومي ساخت پياده رو در شهر Nashville و در ايالت Tennessee

شرايط ساخت پياده رو داراي رمپ با عرض كمتر از 9 فوت

شرايط ساخت پياده روهاي آجري با زير ساخت بتن


شرايط ساخت پياده رو با دسترسي تجاري و داراي رمپ با عرض كمتر از 9 فوت


قسمتهايي از تدريس دوره طراحي شهر براي پياده دوچرخه و معلولين