کشور آمریکا با 311 میلیون نفر جمعیت دارای 100 میلیون دوچرخه می باشد . حدود یک درصد از سفرها در این کشور با دوچرخه صورت میگیرد .

http://www.utrc2.org/research/assets/176/Analysis-Bike-Final1.pdf : منبع

usa