این راهنما توسط AASHTO در سال 1999 برای طراحی هندسی تسهیلات دوچرخه انتشار یافته است.

درمقدمه آن اهداف و تعاریف لازمه آورده شده است.

در فصل اول آن خلاصه ای ازمواردی مانند دوچرخه، استفاده کننده از آن، انتخاب نوع تسهیلات مناسب، ابداعات در شرایط موجود، برنامه های توسعه، انتخاب تسهیلات دوچرخه و برنامه های آموزشی برای دوچرخه سواران و وسایل نقلیه موتوری آورده شده است.

در فصل دوم که قسمت اصلی این کتاب است به تسهیلات مختلف مسیر دوچرخه پرداخته شده است.

راه های مشترک، راه های مشترک دارای چراغ، مسیر ویژه دوچرخه و سایر الزامات طراحی مسیر دوچرخه به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته اند.

در فصل سوم نیز نگهداری و بهره برداری این سیستم ها مورد بررسی قرار گرفته است.

از مزایا این کتاب بررسی به تفکیک هر یک از تسهیلات و توضیحاتی کاربردی است.

می توانید این کتاب را از این قسمت دریافت نمایید .

ترجمه و تدوین : احسان روحی

منبع: guide for the development of bicycling facilities