دوچرخه دونفره برای افراد نابینا و معیوب جهت رکاب زدن مناسب است.

 

بزرگترین دوچرخه چندنفره