اگر مي خواهيد لاغر شويد و قصد داريد اين كار را با ورزش و پياده روي انجام دهيد ، برنامه اي فوق العاده براي شما داريم…

 

هفته

گرم کردن

( پیاده روی آرام)

تمرین

(پیاده روی تند)

سرد کردن

( پیاده روی آرام)

زمان

هفته اول

5 دقیقه

، 5 دقیقه

5 دقیقه

15 دقیقه

هفته دوم

5 دقیقه

7 دقیقه

5 دقیقه

17 دقیقه

هفته سوم

5 دقیقه

9 دقیقه

5 دقیقه

19 دقیقه

هفته چهارم

5 دقیقه

11 دقیقه

5 دقیقه

21 دقیقه

هفته پنجم

5 دقیقه

13 دقیقه

5 دقیقه

23 دقیقه

هفته ششم

5 دقیقه

15 دقیقه

5 دقیقه

25 دقیقه

هفته هفتم

5 دقیقه

18 دقیقه

5 دقیقه

30 دقیقه

هفته هشتم

5 دقیقه

20 دقیقه

5 دقیقه

33 دقیقه

هفته نهم

5 دقیقه

23 دقیقه

5 دقیقه

36 دقیقه

هفته دهم

5 دقیقه

26 دقیقه

5 دقیقه

38 دقیقه

هفته یازدهم

5 دقیقه

28 دقیقه

5 دقیقه

40 دقیقه

هفته دوازدهم

5 دقیقه

30 دقیقه

5 دقیقه

 

و بعد از آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hipersian.com/content/12222-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-12-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%8A.html