راهنمای سیاست گذاری توسعه دوچرخه

image

مؤلف: Andre Pettinga, Anke Rouwette, Bas Braakman, Carlosfelipe Pardo, Dirk Kuigper, Hans de Gong, Ineke Spape, Mark Zuidgeest, Roelof Wittink, Roland Kager, Steven Schepel, Tom Godefrooig
مترجم: اصغر اسماعیلی کلالق
ناشر: بخش تحقیق و توسعه مهندسین مشاور ایمن تقاطع، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور
سال انتشار: 1390

در سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در دوره چشم انداز در امور اجتماعی و زیست محیطی ، بر تحقق توسعه پایدار ضمن ارتقای کیفیت زندگی و حفظ حقوق نسل های کنونی و آینده ، بهبود سلامت ، تحقق عدالت اجتماعی و تضمین دسترسی به فرصت های برابر برای افراد جامعه تأکید شده  و سیاست های کلی بخش حمل و نقل به کاهش شدت مصرف انرژی، کاهش آلودگی زیست محیطی و افزایش بهره وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روش های حمل و نقل اشاره مؤکد شده است.در این راستا شاهد اجرای قوانین ” توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت ” از سال 87 و ” هدفمند کردن رایانه ها ” از سال گذشته هستیم.
از سویی توسعه دوچرخه سواری به عنوان شیوه کارآمد حمل و نقل در وضعیت کنونی در کشور عزیزمان برای سفرهای مزبور شهری ، در قالب جزئی از بسته سیاسی بخش حمل و نقل برای تحقق سیاست های مزبور و قوانین مورد اشاره ، با عنایت به تأکید رئیس جمهور محترم بر حمایت از آن ، از اهمیت دوچندان برخوردار شده است. لذا در راستای ارتقاء دیدگاههای مدیران شهری کشور در راه اندازی سیستم دوچرخه ، این کتاب می تواند راه گشای علمی سیاست گذاری توسعه این موضوع در سطح کشور باشد.