احتراماً به استحضار خوانندگان محترم و دنبال کنندگان بحث دوچرخه شهری به عنوان روش حمل و نقل پاک میرساند که سایت دوچرخه شهری در تعامل با مسئولان اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری قصد دارد تا جهت افزایش دانش, فرهنگ و اطلاع رسانی مباحث و تحقیات نوین در عرصه دوچرخه شهری به عنوان پیش زمینه و موتور محرک بکارگیری دوچرخه در اقدامی هماهنگ اقدام به قرار دادن خلاصه و چکیده ای از مقالات این کنفرانس با ذکر نام نویسندگان و عنوان مقاله در سایت نماید.
لذا از محققان این عرصه و کسانی که قصد دارند تا مطالب خود را با فرمتی خاص و یا اضافه کردن تصاویر و … در سایت قرار دهند درخواست می شود تا خلاصه مطالب خود را تا تاریخ 1390/8/25به دبیرخانه کنفرانس به آدرس citybikeconf1@gmail.com ارسال نمایند.
مطالب فوق ترجیحاً می بایست در هر عنوان به یک قسمت از موضوع مقاله اشاره نماید و دارای عکس, جداول و …  باشد. همچنین در منبع مطلب به نام نویسنده و عنوان مقاله و نام کنفرانس اشاره شده باشد.
شایان ذکر است در صورت عدم دریافت موارد فوق توسط نویسندگان مقالات، این سایت با همکاری دبیرخانه کنفرانس اقدام به تلخیص مطالب مناسب برای سایت خواهد نمود.