154 دوچرخه سوار از لندن تا پاریس پا زدند . با این هدف که درآمدحاصل از این سفررا صرف امور خیریه معلولین کنند . که آن ها توانستند حدود 272 میلیون تومان برای این مرکز خیریه بدست آورند .

http://www.scope.org.uk/news/london-paris-bike-ride:منبع