وقتی کامل تا شه جای کمتری نیاز دارد. این دوچرخه در وضعیت تا فقط به ابعاد 80x80x35 cm  جا نیاز دارد . در نتیجه به سادگی در صندوق ماشین جا میشود ومیتوانید به هر جا که میروید با خود ببرید .

تا و بازکردن دوچرخه بدون نیاز به ابزاری در چند ثانیه صورت میگیرد .