پدیده ی گردشگری عامل تغییر دهنده ی فضا در مکان ها و زمان های شناخته شده است. گردشگران شهری به عنوان استفاده کننده از فضای شهری یا وزن دهی و تمرکز بر، بخشی از فضای شهری می توانند به عنوان  عاملی مهم قابل توجه و بررسی باشد هرمیزان که امکانات، خدمات، تسهیلات و جاذبه های شهری بیشتر باشد، فضا و ساختار فضای شهری به سمت گردشگری بیشتر تمایل دارد.

شهر اصفهان با اتکا به اصول شهرسازی و نظام برنامه ریزی شهری اصیل و بومی معاصر سازی شده و استفاده‌ی منطقی از ویژگی ها و خصوصیات شهرسازی اصفهان است که با شرایط  مکانی و فضایی شهر و شهرسازی ایرانی انطباق داشته و از لحاظ فرم و عملکرد نیز بسیار غنی و پرمعنا ست. در فرایند توسعه شهری و تهیه‌ی طرح های شهرسازی، به عنوان یک الگوی سازگار و کاربردی و نمونه ای اصیل از شهرسازی ایرانی و متقابلاً افزایش و توسعه گردشگری شهری و به دست آوردن شهرپایدار، به وسیله‌ی دوچرخه سواری حاکی از ضرورت و اهمیت کلی مسأله است.

تهیه و ارسال مطلب : مهتاب صفی خانی

برای دریافت متن کامل کلیک فرمائید