از ضایعات دوچرخه ببین چی درست کردن….این برج ۲۰ متر ارتفاع داره……10000 پوند (4535 کیلوگرم) وزن داره……..از حدود ۳۴۰ دوچرخه ساخته شده

 

در خیابان سانتا روزا در کالیفرنیا نصب شده