این وسیله فقط در کنگو یافت می شود به طوریکه نماد آن در میدان مرکزی شهر به چشم می خورد. اما این وسیله نه دوچرخه است نه موتور! نه پدال دارد نه ترمز! اما جوانان این منطقه عاشقش هستند. چون به وسیله آن پول در می آورند و این وسیله حکم یک ماشین لوکس را در شهر دارد. هر جوانی که چوکودو داشته باشد جایگاه اجتماعی خوبی دارد.

در این ویدئو با هم سری می زنیم به شهر گما و داستان این وسیله!