استفاده از چراغ هاي راهنمايي در محل عبور عابرين نزديك به ميدان و بدون برجستگي سطح در ميدان:

 

 

 

استفاده از چراغ هاي راهنمايي در محل عبور عابرين بصورت زيگزاگ و بدون برجستگي سطح در ميدان:

 

 

 

 

اين كار باعث جمع شدن خودرو ها در پشت چراغ راهنمايي خواهدشد.