در كشور انگليس پيشنهاد مي گردد محل عبور عابرين بصورت زيگزاگ و در كشور آمريكا بصورت نزديك به ميدان ساخته شود. نمونه يا كشوري براي دور از ميدان پيدا نكردم.

در ميدان هايي كه از چراغ راهنمايي استفاده شود، مي توان كليدهاي Pushbutton نيز استفاده نمود:

 

اما شايان ذكر است معمولا ميدان جهت حذف چراغ راهنمايي به كار مي رود تا با توجه به مزاياي ميدان علاوه بر حفظ جريان رفت و آمد، ايمني براي خودرو ها و عابرين افزايش يابد.

 

انواع خطوط عابرپياده:

 

 

 

 

 

مقايسه تقاطع داراي چراغ و ميدان از نظر تعداد نقاط برخورد:

 

 

 

 

 

 

 

 

معمولا خط عابرپياده نزديك به ميدان، در آمريكا و خط عابرپياده زيگزاگ،در انگليس مورد استفاده قرار مي گيرد: