شرح مسير CLASS II BIKEWAY:

اين نوع از مسير از يك طرف خيابان و يا بزرگراه جدا مي گردد. به اين نوع مسير Bike Lane اطلاق مي گردد. عرض اين مسير نيز با توجه به موارد پيش بيني شده براي استفاده متفاوت است اما قوانين كلي آن عبارت است از:

حداقل عرض مسير در صورت عدم وجود جوي آب: 4 فوت برابر با 1.2 متر

حداقل عرض مسير در صورت وجود جوي آب: 5 فوت برابر با 1.5 متر

حداقل عرض براي مسير در صورت وجود خطوط پاركينگ براي پارك خودرو: 5 فوت برابر با 1.5 متر

حداقل عرض مسير در استفاده كردن مشترك مسير براي دوچرخه و پاركينگ در حالتي كه خطوط پارك بر روي زمين مشخص نشده باشند : 11 فوت برابر با 3.3 متر

حداقل عرض مسير در استفاده كردن مشترك مسير براي دوچرخه و پاركينگ در حالتي كه براي پارك خودرو جدول كشي انجام شده باشد : 12 فوت برابر با 3.6 متر

در اين تصوير مي توان ابعاد قسمتهاي مختلف در مسير دوچرخه نوع دوم را مشاهده نمود.

 

شرح مسير CLASS III BIKEWAY:

به اين نوع مسير Bike Route اطلاق مي گردد. مسير نوع سوم مسيري است كه آنرا نم توان در يچيك از دو گروه قبلي قرار داد. اين مسير مي تواند با مسير موتوسواران، خوردوها و پياده ها مشترك باشد لذا عرض اين مسير مشخص نمي باشد ولي براي حالتي كه مسير دوچرخه و خودرو مشترك است بايد حداقل عرض Lane مشترك 14 فوت برابر با 4.3 متر در نظر گرفته شود تا خودروها به راحتي از كنار دوچرخه عبور كرده و  نيازي به عبور  از روي خط كشي خيابان را نداشته باشند.

در اين صورت هنگامي كه مسيري براي عبور دوچرخه در نظر گرفته مي شود عواملي چون سرعت و حجم عبور و مرور، پاركينگ هاي كنار خيابان، وسائل كنترل سرعت و ترافيك و كيفيت سطح مسير بايد مورد توجه قرار گيرد.

در اين تصوير مي توان نحوه قرارگيري مسير دوچرخه در محل تقاطع را مشاهده نمود.