عبارتست از مسير ويژه دوچرخه در سطح معابر كه با تابلو، خط‏كشي و يا رنگ حدود آن مشخص مي‏گردد.

قوانين عمومي ساخت مسير دوچرخه ارائه شده از سوي Caltrans
(سازمان حمل ونقل كاليفرنيا)

اين سازمان مسيرهاي ويژه دوچرخه را به سه دسته تقسيم مي نمايد:

1)   CLASS I BIKEWAY

2)  CLASS II BIKEWAY

3) CLASS III BIKEWAY

در شكل مقابل هريك از دسته بندي ها به تفكيك نمايش داده شده اند.

شرح مسير CLASS I BIKEWAY:

اين نوع از مسير از خيابان و بزرگراه كاملا مجزا بوده و حق تقدم در اين مسير با دوچرخه سوار مي باشد. اين مسير مي تواند به عنوان مسير مشترك پياده و دوچرخه مورد استفاده قرار گيرد. به اين نوع مسير Shared Use Path يا Bike Path اطلاق مي گردد. عرض اين مسير با توجه به موارد پيش بيني شده براي استفاده متفاوت است اما قوانين كلي آن عبارت است از:

حداقل عرض مسير: 8 فوت برابر با 2.4 متر

حداقل عرض براي مسير دوطرفه تردد دوچرخه: 10 فوت برابر با 3 متر

حداقل عرض ترجيحي براي مسير هاي داراي بيش از 300 نفر استفاده كننده در ساعات پيك ويا جهت استفاده مشترك از مسير براي پياده روي و دوچرخه: 12 فوت برابر با 3.6 متر

همچنين اين مسير به جهت افزايش ايمني دوچرخه سوار بايد به فاصله 2 فوت معادل 60 سانتي متر از طرفين از هرگونه ميله، ستون، درخت، ديوار و گارد ريل پاكسازي گردد.

در اين تصوير مي توان ابعاد قسمتهاي مختلف در مسير دوچرخه نوع اول را مشاهده نمود.