علم مدیریت

استفاده از مدلهای ریاضی به منظور ارائه رهنمودهایی به مدیران جهت تصمیم گیری موثر با استفاده از اطلاعات موجود

رهیافت مدل سازی عصاره علم مدیریت است.

در مدیریت هیچ گاه سعی در تعویض یا جانشینی مدلها به جای مدیران نیست، بلکه هدف آن حمایت از کنش های مدیریت است.

علم مدیریت، تحقیق در عملیات، تحقیق عملیاتی و …

چارچوبی برای تصمیم گیری

تصمیمی که باید گرفته شود را به صورت شفاف تعیین کنید

بررسی عوامل محیطی و زمینه تصمیم گیری

تعیین گزینه ها

ارزیابی پیامد هر تصمیم

اولویت بندی گزینه ها

مرور روند تصمیم گیری و تصمیم اتخاذ شده

اجرای تصمیم و ثبت پیامد های آن

رده بندی مدلها


مبانی مدلهای شبیه سازی

شبیه سازی چیست؟

شبیه سازی را می توان به عنوان فرآیند طراحی یک مدل از یک سیستم واقعی و کاربرد آن به منظور درک سیستم و یا ارزیابی استراتژی های مختلف برای عملکرد سیستم تعریف کرد.

در حقیقت کار شبیه سازی تقلید رفتار یک سیستم واقعی است.

امروزه شبیه سازی یکی از قویترین و قابل قبول ترین ابزارهای تحقیق در عملیات و تحلیل سیستم هاست.

چه موقع شبیه سازی می تواند به عنوان یک ابزار خوب بکار رود؟

زمانیکه هدف مطالعه روابط متقابل و درونی یک پیچیده یا یک زیرسیستم درون یک سیستم ترکیبی پیچیده است.

وقتی که تغییرات اطلاعاتی، ساختاری و محیطی می تواند شبیه سازی گرددو تأثیر تغییرات در این مسائل روی رفتار مدل مورد مطالعه قرار گیرد.

اطلاعات بدست آمده در هنگام طراحی یک مدل شبیه سازی می تواند ارزش زیادی در هنگام دادن پیشنهادات جهت توسعه مدل در بر داشته باشد.

چه موقع شبیه سازی می تواند به عنوان یک ابزار خوب بکار رود؟

پیدا کرن حساسیت مدل روی متغیرهای مختلف

شبیه سازی می تواند انجام گیرد تا نتایج یک طراحی یا یک سیاست جدید قبل از اعمال تجربه کنیم.

منافع شبیه سازی

سیاست ها، روش ها و طراحی ها و … می تواند مورد بررسی قرار گیرد قبل ازآنکه در دنیای واقعی مشکلی به خاطر اعمال آنها به وجود آید.

سخت افزاز ها، طرح های واقعی سیستم های مختلف حمل ونقل و … می توانند آزمایش شوند بدون اینکه هزینه تأسیس یک مدل واقعی پرداخته شود.

فرضیات در مورد چگونه و چرایی پدیده های مشخص می تواند برای امکان سنجی مورد مطالعه قرار گیرد.

برای درک صحیح تر چگونگی کارکرد سیستم مفید است.

سؤالات what if ، چه می شود اگر در مورد سیستم های جدید پاسخ داده می شود

مضار شبیه سازی

آموزش خاصی برای ساخت مدل لازم است، به علاوه مدل های ساخته شده توسط دو فرد مختلف ممکن است شبیه هم باشند یا کاملاً متمایز.

مدل های شبیه سازی وقت گیر و گران است.

گاهی اوقات شبیه سازی در مواردی بکار می رود که جوابهای تحلیلی وجود دارد و این درست نیست.

استفاده از شبیه سازی در تحلیل تسهیلات پیاده روی(3)

چرا شبیه سازی

سختی

پیچیدگی

غیر خطی

اثرات غیر قطعی

ناپایداری

فرآیند شبیه سازی

تشریح جزئی مسأله

سؤالات چه می شود اگر؟

بهینه سازی

مقایسه سیستم های مختلف (نقطه قوت شبیه سازی)

کنترل تجربی

مؤلفه های سیستم شبیه سازی

کار Job, Entity

صفت خاصیت Attributes

فعالیت Activity

حالت State

واقعه Event

برخی اصطلاحات فنی در شبیه سازی

Warm up Period

Replication

Arrival type

Verification

Calibration

validation

State variable

Server

چالش های شبیه سازی جریان عابر پیاده در تسهیلات

جمع آوری اطلاعات

ساخت مدل ها

اعتبار سنجی مدل ها

 

مطالبي از دروس دوره استفاده از شبیه سازی در تحلیل تسهیلات پیاده روی