شهر کپنهاگن پایتخت دانمارک :

جمعیت : 527000 نفر

درصد سهم دوچرخه در حمل ونقل این شهر : 37% با 350 کیلومتر مسیر دوچرخه , که شهرداری این شهر قصد دارد این درصد را تا سال 2015 به 50% افزایش دهد .

شهر هاگو (هلند)

جمعیت : 480000 نفر

درصد سهم دوچرخه در حمل ونقل این شهر : 25% با 340 کیلومتر مسیر دوچرخه , که این درصد تا سال 2050 به 50% خواهد رسید .

شهر پورتلند (آمریکا)

جمعیت : 582000 نفر

درصد سهم دوچرخه در حمل ونقل این شهر : 8% با 411 کیلومتر مسیر دوچرخه , که شهرداری این شهر با یک برنامه بلند مدت می خواهد دوچرخه سواری در این شهر را به 25% برساند .

منبع : www.ottawa.ca/residents/public_consult/bikelane/consultation_phase/oh_2/section1_5_en.pdf