طرح دوچرخه 2030 پورتلند بزرگترین پروژه دوچرخه شهری کشور خواهد شد . طراحان امیدوارند با تکمیل این طرح , مسیرهای دوچرخه جدید که به صدها مایل میرسد به طور چشمگیر تشعشعات کربن را قطع کند .در این طرح بیست ساله 25 درصد از سفرهای شهری با دوچرخه خواهد بود .

طبق گفته های مقامات رسمی حمل ونقل شهری ,  در این طرح بیست ساله 681 مایل ( km1095)   مسیر دوچرخه  با ارزش 613 ملیون دلار ساخته خواهد شد .

هدف انها  برای 30 سال بعد یعنی 2040  این است که 40 درصد از سفرهای شهری و اطراف آن با مسافت کمتر از 3 مایل ( km4.82) ، با دوچرخه صورت گیرد .